<< Zpět do přehledu<< Zpět do přehledu

Rozhodnutí o přijetí do ZŠ

                    Základní škola a mateřská škola Meclov, příspěvková organizace

                                                                Meclov 126, Meclov 345 21

Č.j.:33/2024/ZŠ Zápis                                                                                         V Meclově dne 17. 4. 2024

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Meclov, příspěvková organizace jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §46 a § 165 odst. 2 písmene e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla následovně:

                                                     Žadatel pod registračním číslem

8JV17, 5D4X4, QHI6V, SPHNL, C0VGK, HSEFX, 90V30, Q6ICV, W7BOH, 7V0OB, RC7DU, XM8GJ, B9QHH, GOFDO, W85OM, YTEER, 0UD5H, JYG34.

                                                                        se přijímá

k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává

Základní škola a mateřská škola Meclov, příspěvková organizace

ve školním roce 2024/2025 od 1. 9. 2024.

Žadateli pod registračním číslem

592TL, GMEPQ, J7GKM, LN01P

 se začátek povinné školní docházky odkládá o jeden školní rok. Povinnou školní docházku zahájí ve školním roce  2025/2026.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Meclov, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor školství, mládeže a sportu.

Vyvěšeno: 17. 4. 2024                                                                   

Sejmuto: 2. 5. 2024                                                                           

Nabytí právní moci: 3. 5. 2024                                                                                 Mgr. Martina Hrubá

                                                                                                                                            ředitelka školy