<< Zpět do přehledu

Rozhodnutí o přijetí do mateřské školy

Základní škola a mateřská škola Meclov, příspěvková organizace

Meclov 126, Meclov 345 21

Č.j.: 62/2024                                                                                                               V Meclově dne 23. 5. 2024

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Meclov, příspěvková organizace jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §34 a § 165 odst. 2 písmene b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla následovně:

                                                     Žadatel pod registračním číslem

1/2024, 3/2024, 4/2024, 5/2024, 6/2024, 7/2024, 8/2024, 9/2024, 10/2024, 11/2024, 12/2024, 13/2024, 14/2024, 15/2024, 16/2024, 17/2024, 19/2024, 20/2024, 21/2024, 22/2024, 23/2024, 24/2024

                                                                        se přijímá

                                                        ve školním roce 2024/2025

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává

Základní škola a mateřská škola Meclov, příspěvková organizace.

Odůvodnění

Řízení o přijetí k předškolnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádosti, kterou podali dne 7. 5. 2024 prostřednictvím svého zákonného zástupce. Byly dodrženy podmínky § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní. Po zvážení skutečností zjištěných při zápisu a dle kritérií školy ředitelka rozhodla o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Meclov, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor školství, mládeže a sportu.

Vyvěšeno: 23. 5. 2024                                                                   

Sejmuto: 6. 6. 2024                                                                            

Nabytí právní moci: 7. 6. 2024                                                                                Mgr. Martina Hrubá

                                                                                                                                            ředitelka školy