Třída I.

První třída se nachází v přízemí budovy školy. Je zde k dispozici vlastní šatna a WC, určené pouze žákům 1. ročníku. Třída je vybavena novým školním nábytkem laděným do žluté barvy a kombinovanou tabulí na popis křídou a magnetickou částí na popis fixami. Je zde také umístěn interaktivní panel. V letošním školním roce se učíme za pomoci učebnic od nakladatelství Nová škola, Alter a Taktik. Pro žáky jsou k dispozici i interaktivní verze pracovních učebnic.

Výuka v českém jazyce je koncipována analyticko-syntetickou metodou. Je zaměřena na to, aby děti slova rozložily (analyzovaly) na hlásky a slabiky a z hlásek a slabik slova skládaly. Psát a číst se učí společně všechny čtyři verze písmen (malá, velká, psací, tiskací) a číst se učí slabikováním. Za pomoci básniček a pohádek je rozvíjena slovní zásoba a komunikační dovednosti. Výuka matematiky je vedena tradiční metodou za pomoci herních aktivit. Ve třídě pracuje s třídní učitelkou asistentka pedagoga, proto lze práci s žáky individualizovat a věnovat se každému žákovi dle jeho potřeb.

Během výuky se děti učí pracovat společně, ve dvojicích i ve skupinách. Při výuce se střídají činnosti a vyučování probíhá za pomoci různých metod rozvíjejících myšlení. Při vyučování je dětem věnována individuální péče. Děti jsou vedeny ke vzájemné slušnosti, toleranci a respektu.

V letošním školním roce nastoupilo do 1. ročníku 16 prvňáčků, z toho 8 chlapců a 8 děvčat.