Žabky

Třída Žabky je heterogenní třídou a je složena z 3 až 7letých dětí. Někteří z nich jsou v příbuzenském vztahu. Celkem je v této třídě 28 dětí. A to 13 chlapců a 15 dívek. Máme 11 dětí, které budou odcházet v roce 2023 do školy.

V této třídě pracují tři kvalifikované učitelky. Třída je členěna na jídelnu, pracovní prostor a hernu. Od září 2019 pracuje třída podle vzdělávacího programu „Začít spolu“.

Jak vidí naší třídu děti:
Proč chodíme do školky?
– abychom se něco naučili

Co se vám ve školce líbí?
– hračky, paní učitelky, kostky, zahrada, kamarádi…

Co se vám ve školce nelíbí?
– když se nepůjčují hračky

Hlavní cíle programu Začít spolu v kompetencích dítěte:

  • Vnímat změny, učit se je přijímat a aktivně se s nimi vyrovnávat
  • Učit se kriticky myslet, rozpoznávat problémy a řešit je
  • Umět si vybírat a nést za svou volbu odpovědnost
  • Být tvůrčí a mít představivost
  • Sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství (obci), zemi a prostředí, ve kterém žijeme
  • Vytvářet si zdravé životní návyky a postoje

Ve třídě ŽABKY máme vytvořena tato centra:

Ateliér – centrum umožňuje dětem vyjádřit své pocity a zážitky prostřednictvím výtvarných činností. Děti zde mají prostor k rozvoji fantazie a tvořivosti, osvojují si různé druhy výtvarných technik.

Knihy a písmena – centrum slouží k podchycení zájmu o literaturu, čtení a psaní, podpoře rozvoje čtenářské pregramotnosti u dětí.

Dílna, písek, voda, pokusy objevy – v tomto centru děti pracují s materiály a nástroji, se kterými se setkávají v dílnách svých rodičů. Děti mohou zatloukat hřebíčky, vyrábět předměty z provázků, plastů, drátků, polystyrénu, kartonů a krabic. Také tady mohou děti pěstovat květiny, zkoumat lupou a provádět různé pokusy.

Stolní hry a manipula – toto centrum je zaměřeno na rozvíjení jemné motoriky, poznávání barev, tvarů a číslic. Rozvíjí se zde prakticky matematické představy za pomoci třídění, řazení a srovnávání.

Dramatika, hudba, pohyb – v tomto centru probíhají námětové a napodobivé hry, při nichž si děti rozvíjejí komunikační schopnosti, slovní zásobu a paměť. Rozvíjí si zde prosociální cítění, citovou stránku osobnosti, empatie, jazykové schopnosti, inteligence, představivost a tvořivost.

Šikulka – jedná se o centrum, které je vybaveno reálným nábytkem a funkčními pomůckami typickými pro kuchyň. Děti zde válí těsto, vykrajují, pečou, připravují pomazánky, nápoje a ovocné i zeleninové saláty. Mají možnost vše ochutnávat a správně servírovat. Děti jsou vedeny ke zdravému životnímu stylu, k udržování čistoty a dodržování správných hygienických návyků. 

Kostky, doprava a stavebnice – v centru se děti učí vzájemné komunikaci a kooperaci, rozvíjejí hrubou i jemnou motoriku, upevňují matematické schopnosti a dovednosti, získávají prostorovou orientaci, prohlubují tvořivost a upevňují si znalosti z různých dalších oblastí.